VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės

 1. SĄVOKOS

1.1. Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, esanti tinklapyje http://www.palangospadelis.lt, kurioje parduodamos paslaugos.

1.2.  Pardavėjas – VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ kodas 142058096, buveinės adresas

Venecijos akl. 2, Žibininkai, LT-97231, Kretingos r.

1.3. Palangos padelio kortai – tai dvi žaidimo aikštelės, skirtos žaisti padelio tenisui, kurios yra adresu

Venecijos akl. 2, Žibininkai, LT-97231, Kretingos r.

1.3.  Pirkėjas – Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje paslaugas perkantis asmuo.

1.4.  Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

1.5.  Šalis – Pardavėjas ar Pirkėjas, minimas atskirai;  Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas, minimi kartu.

1.7. Padelio kortų nuomos laikas – laikas, kurį pasirenka Pirkėjas užsakydamas padelio kortą.

1.8. Padelio korto nuomos kaina – Padavėjo nustatyta kaina už konkretų padelio kortų nuomos laiką, kuris negali būti trumpesnis nei 30 minučių.

1.9. Parduodama paslauga – Pardavėjo parduodamas Pirkėjui jo pasirinktas padelio kortų nuomos laikas.

1.10.  Esminiai naudojimosi trukdžiai – tokie trukdžiai, kai Pirkėjo nupirkta paslauga neįmanoma naudotis dėl Pardavėjo kaltės ar kitų pirkėjų, ar trečiųjų asmenų veiksmų. Negalėjimas naudotis atvirais padelio teniso kortais dėl nepalankių oro sąlygų (lietaus, žemos oro temperatūros ar pan.) nelaikomas Esminiu naudojimosi trukdžiu.

1.11. Taisyklės – šios Internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo sutartyje, taikomos taisyklės Pirkėjui perkant iš Pardavėjo paslaugą – padelio kortų nuomos laiką už nustatytą kainą. Taisyklės nustato Šalių tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant paslaugas Internetinėje parduotuvėje bei naudojantis jomis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjui perkant paslaugas Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

2.2. Kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis Internetine parduotuve ir joje įsigytomis paslaugomis, privalo susipažinti su Taisyklėmis.

2.3.  Visais atvejais yra laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis, joms pritaria ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis, jeigu prieš naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms, paspausdamas „Sutinku su apsipirkimo taisyklėmis“.

2.4.  Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, nesinaudoti Internetinės parduotuvės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

2.5.  Pirkėjas, suteikdamas teisę tretiesiems asmenims naudotis Pirkėjo įsigytomis paslaugomi (įskaitant visus kartu su Pirkėju tame pačiame padelio teniso korte žaidžiančius asmenis), privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą. Pirkėjas, pasikviesdamas trečiuosius asmenis stebėti žaidimo tuo metu, kai Pirkėjas pats naudojasi paslaugomis, privalo užtikrinti, kad tokie asmenys būtų supažindinti ir laikytųsi Taisyklių, ir bet kuriuo atveju pats išlieka atsakingas už tuos asmenis ir jų patiriamą ar jų padarytą žalą.

2.6.  Pardavėjas gali keisti Taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo.

2.7.  Pirkėjui naudojantis paslaugomis, taikomos Taisyklės, galiojančios Sutarties sudarymo momentu.

 1. PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų aprašymais ir kainomis, taip pat turi teisę pasirinkti norimą padelio kortų nuomos laiką už nurodytą kainą.

3.2.  Pirkėjui Internetinėje parduotuvėje perkant paslaugas turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el.pašto adresas ir telefono numeris. Internetinėje parduotuvėje patvirtindamas paslaugų užsakymą, t. y. spausdamas mygtuką „Mokėti“, Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų, Pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti paslaugų pirkimą, spaudžiant mygtuką „Mokėti“. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.

3.3.  Pirkėjas yra informuotas ir jam yra suprantama, jog Internetinėje parduotuvėje paslaugos gali būti rezervuojamos vienu metu keliose vietose ar kelių Pirkėjų vienu metu, todėl, kol programa neatnaujinta konkrečiu momentu, gali būti nesutapimų, ir sistema gali neleisti rezervuoti norimos paslaugos arba rodyti netikslų padelio teniso kortų užimtumo grafiką.

3.4.  Sutartis dėl paslaugų pirkimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, patvirtinęs paslaugų užsakymą, apmoka už paslaugas ir gauna tai patvirtinantį pranešimą. Jeigu pranešimas nebuvo gautas per 30 min. nuo užsakymo apmokėjimo, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju internetiniame puslapyje www.palangospadelis.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis, arba telefonu +370 699 53355 ir informuoti jį apie tai.

3.5.  Pirkėjas negali atšaukti apmokėtos paslaugos ir sumokėta už paslaugą kaina jam nėra grąžinama.

 1. KAINOS

4.1. Paslaugų kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos eurais. Kainos nurodytos galutinės, į jas įskaičiavus visus mokesčius.

4.2. Pirkėjas, spausdamas mygtuką „Mokėti“, patvirtina užsakymą ir išreiškia sutikimą su paslaugos/prekės kaina. Esant neatitikimų tarp kainų, nurodytų Internetinėje parduotuvėje bei kainų, nurodytų padelio teniso kortuose, galioja kainos, nurodytos Internetinėje parduotuvėje.

4.3. Paslaugos yra laikomos nupirktomis tik Pirkėjui apmokėjus Pardavėjo nurodytą sumą už paslaugas.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

5.1.  Pirkėjas turi teisę susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų kainomis, tai yra kortų nuomos kainą už pasirinktą laiką.

5.2.  Pirkėjas turi teisę nekliudomai naudotis įsigytomis paslaugomis.

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi pareigą susipažinti su Internetinėje parduotuvėje parduodamų paslaugų kainomis, aprašymais bei Taisyklėmis, taip pat supažindinti su juo žaidžiančius asmenis.

6.2.  Pirkėjas turi pareigą laikytis Taisyklių nuostatų.

6.3.  Pirkėjas visais atvejais turi nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei negali naudotis paslauga dėl Esminių naudojimosi trukdžių, bet nevėliau kai laikas paslaugos jau praėjęs.

6.4. Pirkėjas gali žaisti tik tame Korte, kurį rezervavo, ir kuris yra nurodytas užsakymo patvirtinime. Jei Pirkėjas nori pratęsti žaidimą, jis iš anksto privalo įsigyti papildomą žaidimo laiką naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis arba susisiekti su administracijos darbuotoju telefonu +370 699 53355 ir pratęsti laiką.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

 

7.1. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomai už žaidimo laiką padelio aikštelėje, jeigu jis žaidė ilgiau už įsigytą laiką.

7.2. Pirkėjui pažeidus Taisykles, bandant pakenkti ar kenkiant Internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis Internetine parduotuve ir/ar paslaugomis.

7.3.  Pardavėjas turi teisę nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą.

7.4.  Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų, ir neatlygina Pirkėjui patirtos žalos, jei Pirkėjas užsakė ir apmokėjo jam netinkamą paslaugą arba ne dėl Pardavėjo kaltės nepasinaudojo įsigytomis paslaugomis.

7.5.  Pardavėjas nėra atsakingas ir neužtikrina, kad padelio teniso kortai ar patalpos bei teritorijos greta jų yra saugūs bei tinkami Pirkėjo ar paslaugomis besinaudojančių trečiųjų asmenų atsivestų nepilnamečių asmenų, nesinaudojančių Paslaugomis, buvimui be suaugusiųjų priežiūros.

7.6.  Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas nesilaiko savo įsipareigojimų ir/ar Taisyklių sąlygų. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

7.7.  Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Pirkėjui jo patirtos žalos, jei Pirkėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais neinformavo Pardavėjo apie Esminius naudojimosi trukdžius.

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS

8.1.  Pardavėjas sudaro sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pirkėjui pasiteiravus dėl iškilusių klausimų, Taisyklėse neaptartų atvejų ar papildomos informacijos, Pardavėjo atsakingi asmenys privalo suteikti reikiamą informaciją, pateikti nurodymus ir/ar paaiškinti taikomą tvarką.

8.3.  Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims. Informacija prieinama tik Pardavėjo darbuotojams. Ji reikalinga tam, kad būtų galima kokybiškai, tinkamai ir saugiai suteikti Pirkėjo įsigytas paslaugas/prekes, informuoti apie paslaugų/prekių pasikeitimus, pateikti pasiūlymus, aktualią informaciją ar naujienas.

8.4.  Jei naudotis nupirkta paslauga Pirkėjas negali dėl Esminių naudojimosi trukdžių, apie kuriuos Pardavėjas buvo informuotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytos paslaugos laiką perkelti į Šalių suderintą kitą laiką be papildomo mokesčio. Jei Pirkėjas nurodytu laiku nesikreipia į Pardavėją ar šis nepatvirtina Esminių naudojimosi trukdžių, įsigytos paslaugos laikas nėra perkeliamas ir Pirkėjo sumokėta paslaugos kaina negrąžinama.

8.5.  Pardavėjas, Pirkėjui paprašius (pažymėjus apie tai formuojant prekių/paslaugų užsakymą), pardavimo už paslaugas sąskaitą faktūrą išsiunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą Internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusias pasekmes.

9.2.  Pirkėjas atsako už prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų saugumą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.

9.3.  Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, pažeidus Taisykles ir/ar jų sudėtinę dalį, Pirkėjas įsipareigoja pilnai atlyginti Pardavėjui ar kitiems asmenims padarytą žalą.

9.4. Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už savo sveikatos būklę ir jos tinkamumą sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį. Pirkėjas patvirtina, kad paslaugų naudojimo metu jis, o taip pat tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis, prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

9.5.  Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patys atsako už atsivestų nepilnamečių asmenų veiksmus bei jų patirtą žalą. Pardavėjas neteikia jokių nepilnamečių asmenų priežiūros paslaugų ir jokiais atvejais neatlygina žalos, kurią šie asmenys gali patirti padelio teniso kortuose ar patalpose bei teritorijose greta jų.

9.6.  Pardavėjas neatsako Pirkėjui už gretimų padelio teniso kortų pirkėjų, nuomininkų, lankytojų ar trečiųjų asmenų veiksmus ir dėl jų Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims, besinaudojantiems Pirkėjo pirktomis paslaugomis, atsiradusią žalą, išskyrus Pardavėjo pareigą, numatytą šių Taisyklių 8.4 punkte.

9.7.  Pirkėjas ir tretieji asmenys, besinaudojantys Pirkėjo pirktomis paslaugomis, yra patys atsakingi už padelio teniso kortuose bei jų pagalbinėse ar bendrose patalpose (erdvėse), įskaitant rūbinę, paliktų daiktų (pinigų, banko kortelių, juvelyrinių dirbinių, mobiliųjų telefonų, drabužių, avalynės, inventoriaus ir kitų daiktų) saugojimą. Pardavėjas neatsako už daiktų dingimą ir jokios Pirkėjo bei trečiųjų asmenų, besinaudojančių Pirkėjo pirktomis paslaugomis/prekėmis, patirtos žalos neatlygina.

9.8.  Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas ir Pirkėjas atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 1. NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1.   Pirkėjas yra informuojamas ir supranta, kad Sutarties vykdymo tikslais Pardavėjas, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Pirkėjo bei Pirkėjo atstovų asmens duomenis.

10.2.   Pirkėjas patvirtina, jog yra informuotas, kad turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba teisėto intereso pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkeliamumą, bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų tvarkytojas – VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“, tel. +370 699 53355.

10.3.   Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi iki Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

10.4.   Pirkėjas supranta, jog jam nepateikus kai kurių savo asmens duomenų, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.

10.5. Informaciją apie tai, kaip Pardavėjas gauna, kaupia ir tvarko asmens duomenis, o taip pat kitus asmens duomenų apsaugos principus Pirkėjas gali rasti tinklapyje www.palangospadelis.lt

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1.   Šios Taisyklės turi rašytinės tarp Šalių sudarytos sutarties statusą, yra sudarytos ir vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

11.2.   Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu. Jei ginčai ir nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčas perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės adresą.

11.3.   Pirkėjas susipažino su Taisyklėmis, suprato jų sąlygų turinį bei prasmę, jis jam aiškus ir priimtinas.

11.4.   Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas Pirkėjo pateiktus duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu ir pagal nurodytą Pirkėjo kontaktinę informaciją kreiptųsi, teirautųsi nuomonės ir teiktų Pirkėjui informaciją apie Pardavėjo siūlomas paslaugas ar vykdomą veiklą, formuotų ir teiktų Pirkėjui individualius pasiūlymus įsigyti konkrečias paslaugas.

 

 

 

PALANGOS PADELIO KORTŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Palangos Padelio kortai, tai dvi padelio aikštelės, skirtos padelio teniso žaidimui, kurių valdytoja yra – VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ kodas 142058096, buveinės adresas Venecijos akl. 2, Žibininkai, LT-97231, Kretingos r.
 2. Šios Palangos padelio kortų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato aikštelės naudojimosi tvarką, bendras elgesio taisykles žaidėjams bei jų svečiams.
 3. Palangos Padelio kortų lankytojai, įskaitant žaidėjus bei jų svečius, privalo laikytis taisyklių.
 4. Taisyklės ir jų pakeitimai/papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami interneto svetainėje palangospadelis.lt bei Palangos padelio kortų skelbimų lentoje. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama naujausia Taisyklių redakcija yra susipažinę ir atskirai nėra supažindinami.
 5. Taisyklės gali būti papildytos ir (ar) pakeistos vienašališkai VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ iniciatyva. Asmenys, įsigydami paslaugą, sutinka su galiojančia Taisyklių redakcija ir įsipareigoja jų laikytis.

PALANGOS PADELIO KORTUOSE:

 1. draudžiama palikti nepilnamečius asmenis be suaugusiųjų priežiūros. VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ nėra atsakingas ir neužtikrina, kad Padelio kortai ar kitos Palangos padelio kortų ir teniso aikštyno patalpos bei teritorijos greta jų yra saugūs bei tinkami lankytojų atsivestų nepilnamečių asmenų buvimui be suaugusiųjų priežiūros.
 2. draudžiama aikštelėje naudoti stiklinę tarą.
 3. draudžiama rūkyti (tame tarpe ir elektronines cigaretes), vartoti alkoholinius gėrimus aikštelės viduje ir šalia jų, nebent tai būtų privatus renginys, tačiau tai turi būti suderinta su paslaugos Pardavėju žodžiu arba raštu.
 4. draudžiama žaisti neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 5. necenzūrinių žodžių vartojimas netoleruojamas.
 6. draudžiama įsinešti degias, sprogstamąsias medžiagas, ginklus ir šaudmenis, įskaitant aštrius arba smailius daiktus (pvz., peilius, kamščiatraukius), „asmeninius” apsaugos purškalus (pvz: pepper spray ar pan.,) fejerverkus bei kitas visuomenei pavojingas ir degias medžiagas.
 7. draudžiama smūgiuoti ar kitaip trenkti aštriais daiktais per kiliminę dangą ir stiklą. Negalima naudoti kamuoliukų mašinos treniruojantis padelio tenisą.
 8. draudžiama naudoti avalynę, kuri buvo skirta vaikščiojimui lauko sąlygose, kadangi gali užsinešti žemės likučių ar kitų nešvarumų į aikštelę. Kortuose galima naudoti tik sportinę avalynę, kuri yra švari.
 9. griežtai draudžiama avalynė su kulniukais, kuri galėtų sugadinti kiliminę dangą padelio kortų zonoje.
 10. rekomenduojama pabaigti žaisti likus 3 minutėms iki Jūsų žaidimo laiko pabaigos, kad kiti žaidėjai rezervavę laiką galėtų paruošti aikštelę savo pasirinktam žaidimui.
 11. privaloma aikštelę palikti po žaidimo švarią ir tvarkingą.
 12. žiūrovai turi būti mandagūs, netrukdyti kalbomis, šūksniais žaidžiantiems žaidėjams.

REKOMENDACIJOS ŽAIDĖJAMS IR SVEČIAMS:

 1. Rekomenduojama nesinaudoti aikštele lyjant lietui ar esant šlapiai dangai, kadangi padidėja rizika paslysti, susižeisti.
 2. Rekomenduojama žaidėjams įvertinti savo sveikatos būklę, nes už savo sveikatą atsako pats žaidėjas.
 3. Rekomenduojama saugoti asmeninius daiktus ir nepalikti jų be priežiūros. Pardavėjas neatsako už be priežiūros paliktų daiktų saugumą ar išsaugojimą.
 4. Rekomenduojama žaisti su sportine apranga, gerbiant kitus žaidėjus rekomenduojama nenusiimti viršutinės palaidinės netgi jeigu lauke labai karšta.

 

KARANTINO LAIKOTARPIU PRIVALOMA LAIKYTIS LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS PASKELBIMO“.

TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

Jeigu dėl asmens veiksmų atsirado žala kitam asmeniui ar turtui (padelio kortams, įrangai ir pan.) lankytojas privalo atlyginti VšĮ „Palangos padelio ir teniso aikštynai“ ar tretiesiems asmenims visą padarytą žalą . Visi ginčai sprendžiami kompromiso būdu arba remiantis LR teisės aktų nustatyta tvarka.